Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller mellan Geztio AB och kund som själv eller genom annan träffat avtal med Geztio AB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport, aktivitet, mat, biljett, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

DEFINITIONER Förmedlare: Geztio AB nedan kallad Geztio. Kund: Den person som på egen hand eller genom annan part ingått avtal med Geztio. Partner: De företag som producerar produkterna och tjänsterna som utgör Geztios utbud. Bokningsställe: Den plats, fysisk eller online där gästens bokning genomfördes. Återförsäljare: Tredje part som tillhandahåller Geztios utbud.

ANSVAR Ansvarig förmedlare är Geztio AB. Genom varumärket Deztinations Webb: www.gezt.io (www.deztinations.com) Org nr: 556937-2658 E-post: info@deztinations.com

KÖP OCH BOKNING Som förmedlare är Geztio skyldig att se till att:

Ta emot skriftlig eller muntlig bokning. Bekräftelse av genomförd bokning levereras till gästen via e-post. Geztio ansvar ej för löften som leverantör eller dennes kontaktperson utfärdat till kunden som inte anges i bokningsbekräftelsen. Informera om alla väsentliga förändringar som rör gästens bokning via e-post. För resor med reguljära transportmedel kan särskilda villkor gälla. Bokningsstället är skyldigt att se till att kunden får ta del av dessa vid bokningstillfället, att kunden får nödvändiga färdhandlingar och att kunden informeras om alla väsentliga förändringar som rör bokningen. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att förmedlarens villkor och betalningsrutiner efterföljs av gästen.

För varor gäller Konsumentköplagen.

RESERVATIONER Om kostnader för bokningen enligt beställningen ökar till följd av höjda skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara omständigheter har Geztio rätten att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Om Geztio vill reservera sig för prishöjningar av andra skäl än vad som anges ovan, skall Geztio vid bokningstillfället tydligt informera om att prisförändringar kan komma att ske. Geztio skall omgående informera gästen om prisändring uppstår. Det omvända gäller, dvs återbetalning till kund som svarar mot kostnadsminskning, om kostnaderna sjunker av ovan angivna anledningar.

RESEGARANTI Enligt Resegarantilagen ska alla företag som marknadsför eller säljer paketresor ställa en resegaranti till Kammarkollegiet. Detta har Geztio gjort och det innebär att företagets kunder har det skydd och rättigheter som lagen säger när kunden bokar de paket som Geztio förmedlar.

MINIMIÅLDER För att boka och ingå avtal med Geztio måste gästen vara minst 20 år. Vid bokning av större sällskap skall minst två personer i sällskapet vara fyllda 20 år, om ingen högre åldersgräns anges i information om leverantören.

BETALNING Vid bokning online sker betalning med konto- eller kreditkort. Gästen debiteras omgående bokningens totalbelopp. Vid bokning per telefon sker betalning med konto eller kreditkort via en betalningslänk på bekräftelsen. I de fall gästen är juridisk person och/eller representerar en större gruppbokning, dvs mer än tio (10) personer, kan Geztio avtala separata villkor med gästen och i samråd med leverantören.

ÄNDRINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER Vid ändring av bokning på gästs begäran debiteras en kostnad av 0,5 procent av PBB (år 2023, 267 kr) per bokning och tillfälle. Ändring i bokning kan ske endast via telefon, efter en föregående e-postavisering. Med ändring avses ändring av namn, datum, tjänst eller produkt eller en kombination av dessa. Ändringar görs i mån av tillgänglighet och tillfälle. I de fall en ändring ej kan genomföras uppstår ingen ändringskostnad. Väljer kunden att avbeställa bokningen (eller del av bokningen) gäller nedanstående avbeställningskostnader om inget annat är överenskommet. Undantag gäller biljetter till evenemang.

Avbeställningskostnader Trettio (30) dagar eller fler före datum för genomförande debiteras 25 % av bokningens totalpris. Tjugonio (29) dagar före avtalat ankomstdatum 100 % av bokningens totalpris. Avgifter för tidigare ändringar återbetalas ej. Avbokning av biljetter till evenemang: Köpta biljetter återbetalas endast i händelse av inställd händelse och/eller inställt evenemang. Det är den enskilda arrangören som i egenskap av din egentliga avtalspartner bär ansvar att återbetala bokning- och/eller köpesumman i händelse av inställd händelse och/eller evenemang.

FÖRSÄKRING Kunden ombesörjer själv att ha fullgott försäkringsskydd.

FORCE MAJEURE Leverantör har rätt att frånträda avtalet i händelse av krigshandling, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och/eller energiförsörjningen, eldsvåda eller annan liknande händelse som ingen inblandad part kunnat förutse eller påverka. Geztio är vid dessa tillfällen skyldiga att snarast möjligt informera och betala tillbaka totalpriset med avdrag för den nytta kunden haft av produkten/tjänsten.

ANSVAR FÖR EGENDOM/VÅLLANDE AV SKADA Geztio har inget ansvar för egendom som förvaras i boenden eller i lokaler kopplade till beställningen.

REKLAMATION Eventuella klagomål skall omgående framföras till arrangören av produkten/tjänsten och om möjligt på plats. Anser kunden att problemet ej åtgärdats inom rimlig tid skall en eventuell reklamation ske via Geztio. Vid reklamation under pågende resa måste leverantören ges skälig tid till åtgärd. E-post: info@deztinations.com

I de fall kund och Geztio ej når en överenskommelse kan Allmänna Reklamationsnämnden kontaktas.

Senast uppdaterat: 1 feb 2023